zrm-uspjeh-intro.jpg
Ženska romska mreža

O mreži

U 2010 godini ženske romske organizacije u BiH su oformile i pristupile prvoj ženskoj romskoj mreži u BiH. Mreža trenutno okuplja 5 ženskih romskih organizacija te tri pojedinke koje su istaknute romske aktivistkinje. U 2011 godini mreža je pokrenula inicijativu za organizovanje i implementiranje mjeseca ženskog romskog aktivizma. Mjesec ženskog romskog aktivizma svake godine se organizuje u periodu od 08. Marta (Međunarodni dan žena) pa do 08. Aprila (Svjetskog dana Roma) čiji je cilj da se kroz niz aktivnosti ukaže ne samo na položaj žena, posebno Romkinja, već i važnost uključenja Romkinja u procesima donošenja odluka.

Neformalna ženska romska mreža "Uspjeh"

Ženska romska mreža "Uspjeh" je neformalna mreža organizacija koje se bave pitanjem žena Romkinja, a koja je osnovana i pokrenuta na inicijativu udruženja žena Romkinja "Bolja budućnost" iz Tuzle. Mreža "Uspjeh" je formirana na osnivačkoj Skupštini 13 Juna 2010 godine.

Ženska romska mreža trenutno broji 7 NVO i 2 pojedinke:

 1. UŽR "Bolja budućnost" Tuzla  
 2. ORIV "Budi mi prijatelj" Visoko
 3. CZR "Nada" Kakanj
 4. CZR "Utjeha" Zenica
 5. UR "Romani ćej", Romska djevojka Prnjavor
 6. UG "Mladi Romi" Vitez
 7. UG "Romkinja" Bijeljina
 8. Snježana Vasić, Sarajevo, zivotroma@net.hr
 9. Hava Ramić, Bosanska Krupa, hava.ramic@gmail.com

Ženska romska mreža "Uspjeh" je neprofitabilno, nevladino, nezavisno, dobrovoljno, vanstranačko udruženje koje okuplja ženske lokalne nevladine organizacije u BiH. Mreža "Uspjeh" djeluje na čitavom prostoru BiH.

Okvirni pravaci i smjer djelovanja ženske romske mreže "Uspjeh" (ŽRM) su:
 • Poboljšanje društvenog statusa romske nacionalne manjine sa akcentom na romske žene u BiH. U sklopu realizacije ovog pravca ŽRM "Uspjeh", a u skladu sa Strategijom za riješavanje problema Roma BiH, koju je usvojilo Vijeće ministara BiH osmišljava i kreira aktivnosti sa konkretnim mjerama i to: Promovisanje međunarodnih instrumenata o ljudskim pravima koje je BiH ratifikovala ili je njihova primjena propisana Ustavom BiH ,drugim zakonskim i pod zakonskim aktima-obaveza države da obezbjedi zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda svima.
 • Iznalaženje sredstava i implementacija projekata u oblastima: zdravstveno-socijalna zaštita,obrazovanja, stanovanja, ekonomsko i svako drugo osnaživanje Romkinja, aktivno učešće Romkinja u revidiranju i implementaciji Akcionih Planova, Dekade za socijalnu inkluziju Roma/kinja, aktivno učešće Romkinja u kreiranju socijalnih politika, Strategija i zakona, promovisanje romske kulture, tradicije i istorije Roma/kinja u cilju smanjenja predrasuda i stereotipa prema Romima posebno prema Romkinjama, jačanje kapaciteta organizacija-članica mreže, promovisanje ravnopravnosti spolova, organizovanje radionica, seminara, okruglih stolova, konferencija, promotivnih skupova, javnih tribina, kampanja, zagovaranja, izdavanje brošura i drugih publikacija, edukacija za različite ciljne grupe, provedba aktivnosti na prevenciji trgovine ljudima u BiH sa posebnim akcentom na rad sa rizičnim grupama,angažovanje i u drugim grupama u skladu sa ciljevima mreže.

STRATEŠKI CILJEVI MREŽE

Strateško i operativno djelovanje ŽRM „Uspjeh“ zasniva se na preporukama i mjerama iz Platforme za unaprjeđenje prava i položaja Romkinja u Bosni i Hercegovini koje su u okviru ove Strategije pretočene u 19 strateških ciljeva i 50 aktivnosti.

Sve aktivnosti planiraju se za period 2020-2023, a podijeljene su prema sljedećim oblastima: institucionalni kapaciteti, suzbijanje diskriminacije i anticiganizma, poboljšanje pristupa zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti, socijalnom stanovanju, zapošljavanju, obrazovanju i posebnim oblicima zaštite koji treba da uključuju i adekvatne servise podrške.
PERMANENTNA IZGRADNJA INSTITUCIONALNOG RAZVOJA ŽRM „USPJEH“
OBEZBJEĐENJE FINANSIJSKE ODRŽIVOSTI ŽRM „USPJEH“
RAZVOJ I UNAPREĐENJE PARTNERSTVA SA NVO, ROMSKIM I NE ROMSKIM SEKTOROM

Imate dodatnih pitanja vezano za rad mreže?

Pošaljite nam upit!