Image

UŽR “BOLJA BUDUĆNOST”

Udruženje žena Romkinja (UŽR) “BOLJA BUDUĆNOST” Grada Tuzla je ženska romska NVO koja kroz socio-ekonomske programe, programe ljudskih prava, programe zagovaranja i političke participacije doprinosi poboljšanju uslova života romske populacije sa fokusom na Romkinje. Osnovani smo 08.02.2001 godine kao tada prva ženska romska organizacija na području Bosne i Hercegovine.

Naši ciljevi su:

 • Suzbijanje društvene isključenosti i diskriminacije Romkinja.
 • Osnaživanje romske nacionalne manjine sa fokusom na Romkinje.
 • Stvaranje pozitivne klime u društvu za ostvarivanje ljudskih prava Roma/kinja.
 • Jačanje i umrežavanje romskih nevladinih organizacija koje imaju iste ili slične ciljeve i rade na poboljšanju uslova života romske nacionalne manjine, ali i sveukupnog stanovništva BiH.
 • Zalaganje za pripremanje javnih politika, propisa i drugih akata u oblasti ljudskih prava, sa fokusom na prava Roma/kinja.
 • Iniciranje, vođenje i učestvovanje u procesima praćenja i izvještavanja o ostvarivanju ljudskih prava Roma/kinja.
 • Afirmacija i što adekvatnije i šire reprezentovanje kulturne i tradicionalne baštine romske nacionalne manjine.
 • Jačanje uloge Romkinja u porodici, zajednici i cijelom društvu.
 • Razvijanje partnerskih odnosa sa vladinim sektorom, domaćim i međunarodnim nevladinim organizacijama, akademskom zajednicom i medijima na pitanjima unapređenja položaja Romkinja.
 • Jačanje kapaciteta i kompetencija mladih Roma/kinja i njihovog volonterskog angažmana u romskim i proromskim organizacijama te vladinim institucijama;
Naša misija

Naša misija

Udruženje žena Romkinja „Bolja budućnost“ Grada Tuzla, kao ženska romska nevladina organizacija, kontinuirano ukazuje i upozorava društvo na probleme Roma/kinja, te kroz socioekonomske programe, programe ljudskih prava, programe zagovaranja i političke participacije organizovano pruža direktnu pomoć i podršku romskoj nacionalnoj manjini, u cilju unapređenja njihovog kvaliteta života te potpune društvene integracije, sa posebnim fokusom na Romkinje.
Naša Vizija

Naša Vizija

Bosna i Hercegovina je zemlja ravnopravnih građanki i građana u kojoj Romi i Romkinje (pripadnici/ce romske nacionalne manjine) u potpunosti ostvaruju sva ljudska prava i aktivno i ravnopravno učestvuju u svim sferama bosansko-hercegovačkog društva.

Upoznajte naš tim

"Trenutno naše Udruženje broji 5 stalno uposlenih ali po različitim projektima sarađujemo sa preko 50 volontera/ki i saradnika/ca na godišnjem nivou . Naše članice i korisnice su uglavnom Romkinje ali i neromkinje, jer naša generalna misija je borba za bolji položaj i veću ravnopravnost žena u našoj regiji.
dipl.oec Indira Bajramović
dipl.oec Indira BajramovićDirektorica udruženja
“Rad na jačanju prava Romkinja u pretežno „muškoj“ ili patrijarhalnoj romskoj zajednici u kojoj se podrazumjeva da su preko 95% vlasnika imovine muškarci, u kojoj je u pisanoj istoriji zabilježen jako mali broj žena liderica, u kojoj se angažman žene smatra čak i kršenjem tadicije, za nju je bio veliki izazov. Pa i pored toga svoj rad je fokusirala na direktan rad sa korisnicima/cama kako Romkinjama tako i ne Romkinjama, a kao prepoznata romska aktivistica učestvuje u procesima kreiranja različitiih javnih politika bitnih za cjelokupnu romsku populaciju, posebno za Romkinje u zajednicama.
Mirsad Bajramović
Mirsad BajramovićProgram menadžer
„Kada sam počinjao sa radom u „Boljoj budućnosti“ bio je to aktivistički pristup i mislio sam da možemo da riješimo sve probleme jako brzo i ponekad se i razočarao zašto se ti problemi nisu riješavali kako sam očekivao. Kroz rad i edukacije koje sam dobio unutar organizacije shvatio sam da je sve proces kroz koji moramo proći zajedno sa našim Romkinjama i Romima“. Raditi u „Boljoj budućnosti“ za mene znači raditi ono što volim, susretati se sa ljudima i iznaliziti riješenja za probleme sa kojima se susreću naše majke, sestre i naša djeca“.
Larisa Kovačević
Larisa KovačevićPR menadžerica
„Romkinjama i Romima sa bogatom tradicijom i kulturom nikada nije data šansa, a sami su ponudili sebe. Ponudili su sebe, svoju dušu, svoj život, svoj način, a ja sam to prihvatila i kažem svima da možda su drugačiji u shvatanju, ljepoti, osjećaju, drugačiji ali ni kom slučaju manje vrijedni“.
Selma Ćosić
Selma ĆosićAsistentica program menadžera

„Kroz rad na terenu kao i kroz rad sa našim korisnicima/cama naučila sam da je najbitniji međuljudski odnos. Rad na terenu mi je prioritet  jer na taj način saznajem probleme sa kojima se Romi i Romkinje suočavaju i nastojim ukoliko sam u mogućnosti odmah im pomoći ili uputiti kako da riješe problem“.

Amra Čaškić
Amra Čaškićdipl. socijalna radnica