Izaberite status projekta

Institucionalna podrška udruženju žena Romkinja “Bolja budućnost” grada Tuzla

Institucionalni razvoj UŽR Bolja budućnost kako bi postala jako uporište i zagovarala za Romkinje koje imaju poteškoča u ostvarivanju prava i povečanja vidljivosti ženskog romskog aktivističkog pokreta u BiH. Kroz jačanje organizacionih kapaciteta ali I provđenja aktivnosti unutar granta podrške usmjereni smo na promjenu koju želimo postići, a to je snažna organizacija I snažan pokret sa ciljem unaprijeđenja ženskih prava I ekonomskog osnaživanja sa posebnim fokusom na prava I osnaživanje Romkinja kao pripadnica najveće nacionalne manjine u Bosni I Hercegovini.

Regionalni projekat "Za aktivnu inkluziju i prava Romkinja na zapadnom Balkanu -FAIR II"

Regionalne partnerske organizacije u ovom projektu su Udruženje žena Romkinja : "Bolja budućnost", grada Tuzla, Bosna i Hercegovina; "Centar za romske inicijative", Nikšić, Crna Gora i BIBIJA Romski ženski centar iz Beograda. Cilj projekta "Za aktivnu inkluziju i prava Romkinja na zapadnom Balkanu" je bio da se poboljša socio-ekonomski položaj Romkinja u Bosni i Hercehovini, Crnoj Gori i Republici Srbiji što rezultati i pokazuju , ali se napravilo mnogo više povezujući se sa organizacijama u regionu i u Evroposkoj Uniji. Projekat je radio i na nivou zajednica, na državnom i na regionalnom nivou angažujući veliki broj romskih i ne-romskih organizacija i aktivistkinja i aktivista. U zajednicama smo se posebno fokusirali da romske žene i djevojčice dobiju pristup obrazovanju, zdravstvenom sistemu i da se adresira pitanje rodno uslovljenog nasilja koje je u velikjoj mjeri pristuno i u romskim i u drugim zajednicama u regionu. pored toga stvoreni su intersektoralni timovi koji su dobili mandat da osiguraju uključivanje romskih žena i djevojčica u društvene tokove. 

Regionalni projekat sa partnerskim organizacijama je implementirao CARE International Balkans uz podršku Austrijske razvojne agnecije. 

Prevencija i doprinos borbi protiv diskriminacije prema Romima/kinjama na Tuzlanskom kantonu

U okviru programa “Jednakost za sve: Koalicija organizacija civilnog društva u borbi protiv diskriminacije” kroz Program grantova u okviru kojeg Udruženje žena Romkinja „Bolja budućnost“ iz Tuzle provelo projekat Prevencija i doprinos borbi protiv diskriminacije prema Romima i Romkinjama na Tuzlanskom kantonu. Projekat finansiraju USAID i Fond otvoreno društvo BiH.

Opći cilj projekta je bio: Doprinos prevenciji i borbi protiv diskriminacije prema romskoj nacionalnoj manjini na Tuzlanskom kantonu. Dok specifični ciljevi projekta su bili: 

  1. Utvrditi specifične norme o stavovima i razini svijesti o diskriminaciji i pojavnim oblicima diskriminacije u romskim zajednicama na području Tuzlanskog Kantona.
  2. Objava i promocija rezultata istraživanja nadležnim institucijama na Tuzlanskom kantonu.

Jačanje DOTS strategije u BiH, unaprjeđenje borbe plana protiv TBC uključujući MDR, TB i kontrolu…

Projekat je imao za cilj jačanje zdravstvenog sistema kako bi bio u stanju obezbijediti odgovarajuću zdravstvenu njegu za najranjivije i marginalizirane grupe u BiH društvu, kao što je romska populacija. Ove su aktivnosti pojačane uspostavljanjem sistema njege u zajednici i podrškom nevladinim organizacijama u njihovim naporima na promociji adekvatnog pristupa zdravstvenoj njezi i nastojanjima na zagovaranju, komunikaciji i društvenoj mobilizaciji

Ostvaren je značajan napredak u kontroli tuberkuloze, u pogledu poboljšanog otkrivanja slučajeva TBC-a, neprekinutog snabdijevanja besplatnim lijekovima protiv tuberkuloze za sve pacijente koji boluju od TBC-a; te ojačane i regionalizirane Mreže laboratorija za TBC sa sveobuhvatnim sistemom evidentiranja i izvještavanja, koji čini dio efikasnog mehanizma praćenja i evaluacije.

Izgradnja kanalizacione mreže u romskom naselju u MZ Kiseljak

Iako su godinama mještani Romskog naselja u mjesnoj zajednici Kiseljak živjeli s problemom otvorene kanalizacije, prilikom poplava 2014 godine  situacija je kulminirala kada su zbog velike količine padavina fekalije počela da se izlijevaju na cestu. Nemogućnost priključenja na kanalizacijsku mrežu, te nezainteresiranost lokalnih vlasti uticali su na zdravlje stanovnika ovog naselja, a posebno na djecu. Zahvaljujući prvenstveno organizaciji Care international Balkans, te Udruženju Romkinja „Bolja budućnost“ izgrađena je kanalizaciona mreža, gdje je 36 romskih  kuća u naselju priključeno na kanalizacioni sistem. Projekat je vrijedio 9.000 eura i sav novac usmjeren je na izgradnju kanalizacione mreže u dužini od 150 metara, a urađen je u saradnji sa Gradom Tuzla. 

Podrška romskim porodicama čija su domaćinstva stradala u poplavama i klizištima

2014 godine katastrofalne poplave su zadesile BiH. Tom prilikom nije ostala pošteđena ni onako ugrožena i marginalizovana romska zajednica. Naše udruženje je provelo brojne humanitarne i druge asistencije poplavljenim romskim zajednicama. U saradnji sa međunarodnim organizacijama CARE INTERNATIONAL Balkans, Fondacije za osnaživanje žena BiH, World Vision ali i vlastiti sredstava smo pružili humanitarne asistencije poplavljenim romskim zajednicama na Tuzlanskom kantonu ali i šire te obuhvatili preko 800 porodica. Naša asistencija je bila u vidu prehrambenih i higijenskih paketa, paketa za bebe, stočne hrane, sitnih kućanskih aparata, namještaja i dezinfekcijiskih artikala.  

Ekonomsko osnaživanje žena Romkinja u sjevreno-istočnoj BiH

Tip projekta: 
Edukacija, socijalno poduzetništvo

Cilj projekta:
Ekonomsko osnaživanje marginalizovanih žena i žena izloženih nasilju i trgovini ljudima kroz izgradnju različitih vještina i znanja te osiguranja njihove ekonomske održivosti i prticipacije što im omogućava održivost i participaciju, ostvarivanje prava, natjecanje na tržištu rada i započinjanja vlastitog biznisa u mjestima gdje žive.

Donator: 
CARE INTERNATIONAL Balkans

Prijavi se-ostvari prava po osnovu nezaposlenosti

Tip projekta: 
Kampanja informiranja i podizanja svijesti 

Cilj projekta:
Podsticanje Roma/kinja da se prijave na evidencije na Zavodima za zapošljavanje kroz aktivnosti članica ženske romske mreže “Uspjeh”.  

Donator: 
Fond otvoreno društvo BiH 

"Javnost-život i predstavljanje romske žene"

Tip projekta:
Izdavanje publikacije

Cilj projekta:
Izdavanje publikacije o životu romskih žena sa ciljem da se ne romska populacija ali i relevante institucije upoznaju sa Romkinjama uz povećanje interesovanja za romsku poroblematiku i život Roma uopće.

“Edukacioni kursevi; kurs frizera, kurs opismenjavanja i kurs kućnih radinosti”

Tip projekta:
Edukacioni kursevi za Romske djevojke i žene

Cilj projekta:
Ekonomsko osnaživanje i neformalna edukacija Romkinja korz kurs frizera, opismenjavanja i kurs kućnih radinosti 

Donator: UNHCR (Mercy Corps)

“Kurs informatike i engleskog jezika”

Tip projekta:
Edukacioni kursevi za romsku omladinu

Cilj projekta:
Edukacija za romsku omladinu iz oblasti informatike i engleskog jezika

Donator:
FOD

“Informisanje i rad sa ženama iz RS koje se nalaze na području općine Tuzla”

Tip projekta:
Pravna pomoć

Cilj projekta:
Pravna i zdravstvena (teorija) pomoć Romkinjama koje su izbjeglice iz RS 

Donator: UNHCR ( Mercy Corps)

"Partnerski projekat razmjene iskustava sa romskom organizacijom “Romsko srce” Jagodnjak, Hrvatska"

Tip projekta:
Razmjena iskustava

Cilj projekta:
Projekat se sastojao od razmjene iskustava i metoda rada što je doprinjelo boljem i kvalitetnijem radu oba udruženja.

“Žene Romkinje to mogu”

Tip projekta:
Edukacija

Cilj projekta:
Edukacija mladih Romkinja, profili romskih lidera, za i protiv jednakopravnosti spolova.

Donator:
Vijeće Evrope

"Edukacioni kursevi višeg stepena informatike i engleskog jezika"

Tip projekta:
Podrška

Cilj projekta:
Projekat je obuhvatao rad sa omladinom i ženama kroz organizovanje kurseva višeg stepena informatike i engleskog jezika.

Donator:
CCFD

"Podrška rada udruženja žena Romkinja Bolja budućnost"

Tip projekta:
Podrška

Cilj projekta:
Projekat se sastojao od podrške rada uduženja žena Romkinja “Bolja budućnost” u realizaciji svakodnevnih aktivnosti.

Donator:
CCFD

“Planiranje porodice i zaštita od neželjene trudnoće”

Tip projekta:
Edukacija

Cilj projekta:
Edukacija mladih Romkinja o planiranju porodice, ranom stupanju u bračnu zajednicu i nasilju u porodici

Donator:
CCFD

“Ravnopravnost spolova i nasilje u porodici”

Tip projekta:
Edukacija

Cilj projekta:
Projekat je imao za cilj edukaciju o ravnopravnosti spolova te prezentaciju Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH. Ujedno je obuhvatao i temu nasilja u porodici.

Donator:
Američka ambasada Sarajevo

“Romi i ljudska prava”

Tip projekta:
Edukacija

Cilj projekta:
Cilj i svrha ovog tipa edukacije jeste upoznavanje romske populacije sa osnovnim ljudskim pravima kao i o načinima i mjestima na koja mogu ostvariti svoja prava.

Donator:
FOD BiH

“Vaš glas za Vaše dobro”

Tip projekta:
Edukacija

Cilj projekta:
Projekat se sastojao od edukativnih radionica vezani za izborni proces i izbore sa cilje povećanja učešča građana romske nacionalnosti na neposrednim izborima u BiH u Oktobru 2006 godine te lobiranje da što veći broj romskih birača/ica izađe na ove izbore.

Donator:
FOD BiH