Podrška ŽRM "Uspjeh" u zagovaranju za prava manjina u procesu EU integracija

Podrška ŽRM "Uspjeh" u zagovaranju za prava manjina u procesu EU integracija

Kao dio Akcije “UNAPREĐENJE RODNE RADVNOPRAVNOSTI KROZ PROCES PRISTUPANJA EU“, Finansiran od Evropske Unije i sufinansiran od Švedske međunarodne agencije za saradnju (SIDA), Podrška Ženskoj romskoj mreži "Uspjeh" u zagovaranju za prava manjina u procesu EU integracija”

Trajanje projekta 1 januar 2022 godine do 31 decembra 2022. godine.

09.jpg

Položaj Romkinja u bh. društvu je i dalje veoma nepovoljan. Nedostatak se manifestuje veoma lošim statusom u društvu kroz veoma nisko učešće u obrazovanju, zapošljavanju i zdravstvenom osiguranju i nizak nivo pristupa čak i osnovnim ljudskim pravima. Nepovoljan položaj Romkinja ogleda se iu stavovima zastupnica institucija koje ih neravnopravno postavljaju na dno društvene lestvice. Potreba za obrazovanjem, koje je preduslov za zapošljavanje i ekonomsku nezavisnost koja potencijalno omogućava uživanje niza prava koja Romkinja nije mogla da ostvari, identifikovana je kroz sva istraživanja/politički dokument. Jedna od opštepriznatih važnih potreba svakako je političko učešće. U dokumentu o politici „Položaj Romkinja u Bosni i Hercegovini“ objavljenom u aprilu 2019. godine, uz podršku i saradnju Kvinne till Kvinne, date su preporuke: osigurati aktivno učešće Romkinja u tijelima odlučivanja koja se direktno bave pitanjima Roma. 

Aktivnim učešćem Romkinja u političkom životu, ne samo da bi se potrebe Romkinja sadržajnije adresirale, već bi to precizno predstavljale žene koje najbolje razumiju potrebe i uslove Romkinja iz svih perspektiva i na najbolji način. pokušali bi pronaći adekvatne mehanizme za efikasno rješavanje svih njihovih problema.

U Bosni i Hercegovini Zakonom o zaštiti prava nacionalnih manjina, pored tri konstitutivna naroda, priznaje se 17 nacionalnih manjina koje su u Ustavu navedene kao "ostale". Iako su nacionalne manjine važan faktor u društvu u Bosni i Hercegovini, njihovo prisustvo i učešće u javnom životu je ograničeno. Takođe treba naglasiti da usvojeni nacionalni i lokalni akcioni planovi za Rome u oblasti stanovanja, zapošljavanja, zdravstvene zaštite i obrazovanja retko sadrže situacionu analizu, odnosno osnovnu analizu položaja Roma u oblastima u kojima se sprovodi akcija. planovi se provode, što otežava zaključak na osnovu kojih podataka su izrađeni logički okviri i indikatori za realizaciju akcionih planova.

Direktna ciljna grupa: 5 romskih ženskih organizacija, članica ženskih romskih mreža, 2 romske aktivnosti u okviru mreže, mreža žena BiH, Agencija za ravnopravnost spolova BiH, njih 30.

Indirektna ciljna grupa: Gender centar F BiH, Gender centar RS, romska zajednica najmanje 2.500 Roma, šira zajednica, komisije i drugi organi na kantonalnom i lokalnom nivou, putem medijskih najava i posjeta medijima procjenjujemo na minimalno 20.000 ljudi . Očekujemo da dopremo do mnogo više korisnika putem društvenih mreža. Također i Međusektorska komisija na lokalnom nivou općine u Gradu Tuzli.

Opšti cilj projekta koji očekujemo kroz realizaciju aktivnosti:

Jačanje kapaciteta Romkinje ženske mreže „Uspjeh“ BiH (organizacije uključene u aktivnosti RŽN) za efikasan dijalog sa Vladama, delegacijama i uredima EU u BiH, Direkcijom za evropske integracije, lokalnim organizacijama civilnog društva (OCD) i drugim civilnim društvenih organizacija u regionu, uz svijest svih uključenih o rodnoj dimenziji procesa pristupanja EU.

  1. Unaprijeđeno znanje o pristupu u procesu EU integracija održavanjem dvodnevne radionice za članove mreže.
  2. Povećana vidljivost ženskih ljudskih prava u pristupnim dokumentima EU, posebno vidljivost Romkinja.
  3. Održavanjem 3 javne debate skrenuti pažnju javnosti na lokalnom i državnom nivou na važnost povećanja prioriteta ženskih ljudskih prava od strane vlada u procesu pristupanja EU.

Opći očekivani rezultat je integracija i vidljivost pitanja Romkinja u Bosni i Hercegovini u procesu pregovora o pristupanju EU. Udruženje Romkinja "Bolja Budućnost" Tuzla u partnerstvu sa Romskom ženskom mrežom "Uspjeh" u BiH namjerava uticati na nadležne institucije u Bosni i Hercegovini, a posebno na Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, u skladu sa Strategijom zagovaranja RŽN također da pojača pritisak na tijela Evropske komisije da identifikuju pitanja od značaja za status Romkinja u BiH kao posebno ranjive i marginalizirane grupe žena u postojećim politikama u Bosni i Hercegovini. Činjenica je da potrebe Romkinja nisu adekvatno prepoznate i integrisane u postojeće politike i da implementacija ovih politika nema značajan uticaj na poboljšanje položaja Romkinja u bh. društvu.

Aktivnosti:

  1. Treninzi sa članicama Ženske romske ženske mreže „Uspjeh“ i pojedinkama iz Mreže u skladu sa potrebama članica za edukacijom u oblasti zagovaranja.
  2. Zagovarački sastanci sa institucijama nadležnim za implementaciju gender mehanizama u BiH
  3. Sastanci sa predstavnicima EK u BiH i Fokal točkom u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH
  4. Praćenje politika vezanih za prava Romkinja i ravnopravnost spolova u oblasti rodnih politika u BiH
  5. Organizovanje zoom sastanka sa članovima Balkanske romske mreže iz Srbije, Crne Gore, Makedonije, Albanije i Kosova radi razmjene znanja i planiranja zajedničkog zastupanja na regionalnom nivou i uključivanja principa rodne ravnopravnosti u pristupanje EU
  6. Organizovanje 3 javne debate sa ciljem jačanja kapaciteta i poboljšanog učešća različitih lokalnih ženskih grupa u pristupanju EU, posebno članica i pojedinki iz Ženske romske mreže. Svi relevantni akteri iz institucija na lokalnom i nacionalnom nivou.

Projekat „Podrška Ženskoj romskoj mreži "Uspjeh" u zagovaranju za prava manjina u procesu EU integracija”, koji implementira Udruženje žena Romkinja “Bolja budućnost” Grada Tuzla, a podržan je od Reactor - Research in Action i njihovih partnera kroz Akciju „Unaprjeđenje rodne ravnopravnosti kroz proces pristupanja EU“. Ovu akciju finansira Evropska unija i sufinansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju.

Sadržaj ovog posta je isključiva odgovornost Udruženja žena Romkinja “Bolja budućnost” grada Tuzla i ne odražava nužno stavove Evropske unije ili Švedske međunarodne agencije za saradnju (SIDA).