Održana fokus grupa u okviru projekta EU4Employment (Posao za sve)

Održana fokus grupa u okviru projekta EU4Employment (Posao za sve)
34.jpg

Direktorica Udruženja žena Romkinja „Bolja budućnost“ grada Tuzla je 27. aprila 2023.godine učestvovala u fokus grupi u okviru projekta EU4Employment (Posao za sve) koji Međunarodna organizacija rada (MOR) u Bosni i Hercegovini realizira uz finansijsku podršku Europske unije i Švedske.

Fokus grupa je bila sačinjena od predstavnika/ca romskog nevladinog sektora u Bosni i Herecgovini. Cilj održavanja ove fokus grupe jeste nastojanje MOR-a da buduće aktivnosti projekta temelji na što iscrpnijim uvidima u institucionalne, zakonske i praktične prepreke i poteškoće sa kojima se susreću Romi i Romkinje u pogledu učešća na tržištu rada i zapošljavanja.

Cilj projekta EU4Employment (Posao za sve)  je poboljšanje socioekonomske situacije i uslova života u putem povećanja mogućnosti zapošljavanja teško zapošljivih osoba. Projekat bi trebao rezultirati razvojem i realizacijom inovativnih programa zapošljavanja te u konačnici doprinijeti zapošljavanju i uključivanju u tržište rada mladih, žena iz ruralnih područja, osoba s invaliditetom, Roma i drugih iz ranjivih kategorija društva.