Foto galerija

Video kutak

Dokumenti

Donatori

 

Dobrodošli

Udruženje žena Romkinja (UŽR) “BOLJA BUDUĆNOST” je registrovano kao lokalna, neprofitna nevladina organizacija koja je vaspitno-obrazovnog i socijalno-humanitarnog karaktera.

Pročitaj više...
Početna Početna Pretraga Pretraga Nazad Nazad
Kategorija: Dokumenti
 
Dokumenti:
pdf.png PLAN AKCIJE O obrazovnim potrebama Roma i pripadnika ostalih nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovi Aktuelno

(3 glasa/ova)

Preuzmite

PLAN AKCIJE O obrazovnim potrebama Roma i pripadnika ostalih nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini.Kreirano
Veličina
Preuzimanja
2016-01-01
592.7 KB
1.384
zip.png EKONOMSKO OSNAŽIVANJE ŽENA ROMKINJA U TUZLANSKOM KANTONU Aktuelno

(0 glasa/ova)

Preuzmite

BROŠURA U SKLOPU PROJEKTA "EKONOMSKO OSNAŽIVANJE ROMKINJA" Kreirano
Veličina
Preuzimanja
2017-12-21
2.74 MB
1.268
zip.png Studija slučaja o opravdanosti angažmana romskih medijatora/ki opste prake Aktuelno

(0 glasa/ova)

Preuzmite

Romi/kinje su najbrojnija nacionalna manjina u Bosni i Hercegovini, koji ujedno predstavljaju i najugroženiju nacionalnu manjinu po svim društvenim parametrima koji se uzimaju u obzir prilikom procjenjivanja socijalnog statusa neke zajednice ili društvene grupe. CARE International, Balkans već duži niz godina kroz projekte koji se implementiraju regionalno nastoji da poboljša kvalitet života romske populacije, s akcentom na žene. Jedan od mehanizama koji se koristi u posljednje vrijeme jeste angažovanje Roma i Romkinja medijatora/ki, koji predstavljaju sponu između romske zajednice i institucija. U cilju utvrđivanja opravdanosti uvođenja ovog mehanizma kao „alata“ za uspostavljanje uravnoteženosti između prava i obaveza pojedinca/ke iz romske zajednice s jedne i institucija s druge strane, urađena je studija slučaja koja je imala za cilj utvrditi stavove i mišljenja svih relevantnih aktera u ovom procesu.Kreirano
Veličina
Preuzimanja
2018-12-13
1.51 MB
1.185
zip.png Uključenost romske djece u osnovnom obrazovanju na tuzlanskom kantonu Aktuelno

(0 glasa/ova)

Preuzmite

Svako dijete ima pravo na obrazovanje koje treba biti formulisano tako da kod svakog pojedinačnog djeteta razvije njegovu ili njenu ličnost, vještine, sposobnost za učenje i druge sposobnosti, ljudsko dostojanstvo, samopoštovanje i samopouzdanje. Zastupljenost romske djece u obrazovnom sistemu u Tuzlanskom kantona (TK) još uvijek nije sveobuhvatno. I pored niza preuzetih međunarodnih i domaćih standarda kojima se garantuje raspoloživost, dostupnost, prihvatljivost i prilagodljivost obrazovnog sistema za svu djecu, većina romske djece susreće se sa ozbiljnim problemima u pristupu i održivosti u osnovnom odgoju i obrazovanju. Siromaštvo, diskriminacija, nedovoljna pripremljenost za polazak u školu, nepoznavanje jezika, nedovoljna motiviranost roditelja za obrazovanje djece, naročito djevojčica, nefleksibilnost obrazovnog sistema prema potrebama romske djece, nedovoljna educiranost nastavnog kadra za rad sa romskom djecom, samo su neki od razloga na koje u ovom dokumentu ukazujemo, a koji utiču da veliki broj Roma/kinja ne upiše ili napusti osnovno obrazovanje. Zaključak dokumenta ukazuje da su pomaci u boljem pristupu obrazovanju mogući jedino kroz širu društvenu i koordinisanu intervenciju koja je usmjerena na uklanjanje postojećih sistemskih nedostataka i primjeni afirmativnih mjera inkluzivnoga tipa.Kreirano
Veličina
Preuzimanja
2018-12-13
2.47 MB
1.116
zip.png Koristimo dostupne mehanizme kako bismo se zaštitili od nasilja i diskriminacije-Projektna brošura Aktuelno

(0 glasa/ova)

Preuzmite

U okviru regionalnog programa “Provođenje normi, mijenjanje stavova”, koji finansira Evropska unija, a provodi UN Women, Udruženje žena Romkinja „Bolja budućnost“ grada Tuzla kao implementacijski
partner u periodu od 01. juna 2018. do 30. novembra 2019.godine sprovelo je projekat „Koristimo dostupne mehanizme kako bismo se zaštitili od nasilja i diskriminacije“. Projekat je implementiran u partnerstvu sa lokalnim projektnim partnerima Omladinska romska inicijativa "Budi mi prijatelj" iz Visokogt i Udruženja "Romska djevojka-Romani ćej" iz Prnjavora.

Nasilje u porodici, kao jedan od najvećih izazova bosanskohercegovačkog društva, problem je koji je izašao iz privatne u javnu sferu. Nasilje predstavlja negativan uticaj na osnovne ljudske potrebe i kvalitete života. Marginalizovane zajednice poput romske, u povećanom su riziku kada je u pitanju nasilje nad ženama. Generalno, neravnopravan položaj u društvu i stalna diskriminacija zajednice koja je ujedno i najbrojnija zajednica najveće nacionalne manjine u BiH, a koja po svim društvenim parametrima kada se uzme u obzir procjena socijalnog statusa neke zajednice ili društvene grupe, je ujedno i najugroženija u BiH.
Nedovoljno i neadekvatno plasirane informacije o dostupnosti mehanizama zaštite od nasilja i diskriminacije predstavljaju poseban problem kod tzv. grupa do kojih je teže doći i uzrokuju neinformiranost,
traženje zaštite i ostvarivanje prava u slučajevima nasilja i diskriminacije. Tokom implementacije  projekta, kao partneri, doprinijeli smo postizanju ciljeva Programa “Ukidanje nasilja nad ženama i djevojčicama: provođenje normi i promjena mišljenja” jer smo projekat dizajnirali na osnovu preporuka i strateških ciljeva CEDAW (Konvencija o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena) i Istanbulske
konvencije ali i Strategije BiH u borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.
Kako bi doprinijeli postizanju navedenog rezultata projekat se fokusira na sljedeće;
• promocija korištenja usluga među ženama iz manjinskih i ugroženih skupina kroz jačanje kapaciteta institucija lokalne razine i izgradnje povjerenja između ključnih aktera;
• osnaživanje žena, djevojaka, muškaraca i mladih (uključujući i one iz manjinskih i ugroženih grupa) za korištenje i traženje usluga za zaštitu od nasilja i diskriminacije kroz kampanju podizanja svijesti, edukativne i vršnjačke radionice.

 Kreirano
Veličina
Preuzimanja
2019-12-10
6.36 MB
874
zip.png Let’s use the available mechanisms to protect ourselves from violence and discrimination Aktuelno

(0 glasa/ova)

Preuzmite

Within the EU-funded regional program “Implementing Norms, Changing Minds”, implemented by UN Women, the Roma Women Association ‘Bolja budućnost’ Tuzla as an implementation partner completed a project ‘Let’s use the available mechanisms to protect ourselves from violence and discrimination’, in period from June 01, 2018 until November 30, 2019.
Domestic violence, as one of the biggest challenges of Bosnian society, is a problem that has gone from the private to the public sphere. Violence has a negative impact on basic human needs and quality of life. Marginalized communities such as the Roma are at increased risk when it comes to violence against women and generally unequal status in society, as well as constant discrimination because it is the largest community of the largest national minority in Bosnia and Herzegovina, which is the most vulnerable one taking into account all social parameters that are considered when the social status of a community or social group are assessed.
Insufficient and inadequately shared information on the availability of mechanisms of protection against violence and discrimination, which are a particular problem with the so-called ‘groups that are more difficult to reach’, cause lack of information about seeking protection and retaining rights in cases of violence and discrimination. During the implementation of the project, as partners we have contributed to the achievement of the goals of the Program “Ending Violence against Women: Implementing Norms, Changing Minds” because we designed the project on the basis of the recommendations and strategic goals of the CEDAW (Convention on  the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) and Istanbul Convention, but also the Strategy of Bosnia and Herzegovina for Combating Violence against Women and Domestic Violence.

In order to contribute to the achievement of the stated result, the project focuses on the following;
• Promotion of the use of services among women from minority and disadvantaged groups by strengthening the capacity of local level institutions and building trust between key actors
• Empowering women, girls, men and young people (including those from minority and disadvantaged groups) to use and seek out anti- bullying and discrimination services through an awareness campaign,
educational and peer workshop.Kreirano
Veličina
Preuzimanja
2019-12-10
6.36 MB
867
zip.png Platforma za unapređenje prava i položaja Romkinja u Bosni i Hercegovini Aktuelno

(0 glasa/ova)

Preuzmite

Platforma za unapređenje prava i položaja Romkinja u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: predstavlja zagovarački instrument za prava Romkinja na domaćem i međunarodnom nivou, koja je konkretan doprinos politici anticiganizma1 i suzbijanja diskriminacije u bh. društvu. Ukazujući na napore i nedostatke u bh. politikama koji se odnose na integraciju Roma i Romkinja, Platforma je mehanizam za zagovaranje djelotvornije prakse prepoznavanja, praćenja te sprječavanja različitih oblika diskriminacije romskih žena. U kreiranju ovog zagovaračkog mehanizma ključnu ulogu imale su žene Romkinje okupljene u Udruženje žena Romkinja „Bolja budućnost“ iz Tuzle i Ženske romske mreže „Uspjeh“ koje su pokrenule izradu ove Platforme. Udruženja žena Romkinja okupljene u žensku mrežu zajednički su kreirale i provele istraživanja na osnovu kojih su identifikovani konkretni problemi u nejednakosti žena Romkinja u bh. društvu.Kreirano
Veličina
Preuzimanja
2020-08-27
745.52 KB
803
zip.png Strateški plan za razvoj udruženja za period 2020-2024 Aktuelno

(0 glasa/ova)

PreuzmiteKreirano
Veličina
Preuzimanja
2020-10-15
1.03 MB
747
zip.png Strategic Development Plan 2020-2024 Aktuelno

(0 glasa/ova)

PreuzmiteKreirano
Veličina
Preuzimanja
2020-10-15
1.02 MB
787
+387 35 298 001

Adresa

Hadži Hasan age Pašića bb
Hadži Hasan age Pašića bb
75000 Tuzla
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
Bosna i Hercegovina

Radno vrijeme

Ponedeljak - Petak
Ponedeljak - Petak
08:00 - 17:00
08:00 - 16:00
Vikend
Vikendom ne radimo