Foto galerija

Video kutak

Dokumenti

Donatori

 

Dobrodošli

Udruženje žena Romkinja (UŽR) “BOLJA BUDUĆNOST” je registrovano kao lokalna, neprofitna nevladina organizacija koja je vaspitno-obrazovnog i socijalno-humanitarnog karaktera.

Pročitaj više...
Četvrtak, 15 Oktobar 2020 13:49

JAVNI POZIV ZA DODJELU GRANT SREDSTAVA PODRŠKE MARGINALIZIRANIM GRUPAMA ROMSKE POPULACIJE SA TERITORIJE GRADA TUZLE

 

 

JAVNI POZIV ZA DODJELU GRANT SREDSTAVA PODRŠKE MARGINALIZIRANIM GRUPAMA ROMSKE POPULACIJE SA TERITORIJE GRADA TUZLE

 

  1. OPŠTE INFORMACIJE

 

O PROJEKTU:

 

U saradnji s 10 lokalnih partnerskih organizacija, CARE implementira projekat koji finansira Vlada Njemačke o suzbijanju i smanjenju negativnih posljedica pandemije uzrokovane COVID-19 na marginalizirane zajednice na Zapadnom Balkanu. Projekat će pomoći da se ublaže rizici među marginaliziranim zajendicama, te kako bi se pozabavilo posljedicama izazvanih pandemijom uzrokovanom COVID-19 putem isporuke higijenskih paketa,  te pružanja pomoći u preživljavanju i ekonomskoj pomoći najugroženijim grupama i pojedincima. Pored toga, u okviru projekta biće provedena informativna kampanja s ciljem podizanja svijesti o rizicima i prevenciji od virusa COVID-19 i obezbjediće informacije o pomoći i resursima koji postoje. Projekat se provodi u saradnji s deset partnerskih organizacija u Bosni i Hercegovini (4), Srbiji (3), Kosovo (1), Crna Gora (1), Sjeverna Makedonija (1).

 

 

  1. SMJERNICE I USLOVI ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV

 

Predmet javnog poziva

 

Predmet ovog javnog poziva je dodjela 10 paketa bespovratne pomoći u robi i materijalu za pokretanje, razvoj i unapređenje prihodovne aktivnosti u poljoprivrednoj, zanatskoj, i drugoj djelatnosti, u maksimalnom iznosu do 500 eur (petsto eura) po porodičnom domaćinstvu.

 

Prihvatljivi troškovi

Sredstva iz ovog javnog poziva se mogu iskoristiti samo za finansiranje sljedećih troškova:

 

  1. Podrška u poljoprivredi preradarstvo (podizanje i opremanje mini farmi pilića,nabavka koka nosilja) nabavka repro materijala u poljoprivredi (sadni materijal,folije za plastenike, hranilice, sistemi za navodnjavanje, hrane za stoku/preradi i slčno)
  2. Paket podrške u samozapošljavanju nabavka osnovnih sredstava i opreme za rad (nabavka malih strojeva, opreme, alata i sirovina za zanatske i ekonomske aktivnosti)

 

 

Ko može aplicirati? 

Mogućnost učešća na ovom javnom pozivu imaju nezaposleni pripadnici/ce romske populacije sa teritorije Grada Tuzle ,koji/e posjeduju vlastito zemljište,objekat ili zemljište,objekat na korištenju, koji se nalaze u evidenciji Zavoda za zapošljavanje, korisnici pomoći Centra za socijalnu pomoć, žene koje nemaju druge izvore prihoda, osobe s invaliditetom I svi prijavljeni trebaju biti nastanjeni ili registrirani na području Grada Tuzle.

 

 

 

  1. NAČIN APLICIRANJA I LISTA POTREBNE DOKUMENTACIJE

 

Korisnici se prijavljuju na javni poziv dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca. Obrazac možete preuzeti u prostorijama Udruženja žena Romkinja “Bolja budućnost” grada Tuzla u ulici Hadži Hasan age Pašića bb ( na glavnoj pijaci ispod zgrade “Barok”).

 

Udruženje žena Romkinja “Bolja budućnost” grada Tuzla  će organizirati informativne sastanke na kojim će se zainteresiranim korisnicima pružiti sve informacije i uputstva za podnošenje zahtjeva za javni poziv. Info sastanak o načinu popunjavanja obrazca će se održati 19.10. 2020 u  11:00 sati u prostorijama Udruženja žena Romkinja “Bolja budućnost” grada Tuzla , molim Vas da se držite epidemiolški mjera i ponesete masku i koristite dezinfekciono sredstvo koje će biti na ulazu u Udruženja.

 

Potrebna dokumentacija za korisnike koji budu odabrani za finansiranje:

Odabrani korisnici bit će dužni u roku od 7 dana da u Udrženje žena Romkinja „Bolja budućnost“ grada Tuzla  dostave sljedeću dokumentaciju. Dokumente je neophodno blagovremeno dostaviti kako bi vaše domaćinstvo dobilo traženi paket pomoći, u slučaju nepravovremenog dostavljanja potrebne dokumentacije, Vaša aplikacija neće biti podržana.

 

Potrebana dokumentacija PAKET POLJOPRIVREDE

 

Broj

Naziv tražene dokumnetacije

1.

Ako posjedujete zemljište ili objekat - Kopija ZK izvatka ili kopija aktuelnog ugovora o zakupu zemljišta ili objekata za smještaj koka nosilja, brojlera sa svom potrebnom opremom ili ugovor o pravu korištenja zemljišta/objekta bez naknade (ugovor ne mora biti ovjeren kod notara), ili potvrda Udruženja žena Romkinja „Bolja budućnost“ grada Tuzla nakon obavljene terenske verifikacije

2.

Nalaz ili potvrda stepena invalidnosti za aplikanta/cu ili djete u domaćinstvu – obična kopija

3.

  Kopija kućne liste

4.

Ako ste nezaposleni vi ili vaši članovi porodice - Kopija potvrde sa biroa za zapošljavanje ili izjava (posebno se odnosi na domaćice ili druga lica u domaćinstvu koja su nezaposlena, a nisu na evidenciji biroa za zapošljavanje) – dokumenti ne smiju biti stariji od 30 dana

5.

Ako ste prošli obuku za poljoprivrednu proizvodnju u protekle tri godine ili ste član zadruge - Kopija certifikata ili potvrda o izvršenoj obuci ili potvrda zadruge o članstvu – obična kopija

6.

Ako je vaše Domaćinstvo je uvezano u otkup poljoprivrednih proizvoda ili potvrda zadruge – Kopija ugovora sa otkupljivačem – obična kopija

 

Potrebana dokumentacija SAMOZAPOŠLJAVNJE

 

Broj

Naziv tražene dokumnetacije

1.

Kopija kućne liste

2.

Ako ste nezaposleni vi ili vaši članovi porodice – Kopija potvrde sa biroa za zapošljavanje ili izjava (posebno se odnosi na domaćice ili druga lica u domaćinstvu koja su nezaposlena, a nisu na evidenciji biroa za zapošljavanje) – dokumenti ne smiju biti stariji od 30 dana

3.

Ako ste korisnik Centra za socijalnu pomoć - Potvrda centra za socijalnu pomoć

4.

Nalaz ili potvrda stepena invalidnosti za aplikanta/cu ili djete u domaćinstvu – obična kopija

 

  1. PROCES ODABIRA

 

Izbor korisnika pomoći na osnovu ovog javnog poziva ce vršiti imenovana komisija koja će se sastojati od osoblja CARE-a odgovornog za aktivnosti u ciljnoj općini, partnerskog osoblja organizacije civilnog društva i lokalnog sudionika poput predstavnika/ca opštinske vlasti ili uposlenika/ca centra za socijalni rad . Komisija će razmatrati prijave u skladu s odredbama ovog javnog poziva.

 

Rezultati o izboru korisnika projekata bit ce objavljeni na oglasnoj ploči  i web stranici Udruženja žena Romkinja „Bolja budućnost“ grada Tuzla-www.bolja-buducnost.org

 

 

  1. PODNOŠENJE PRIJAVE

 

Kontakt:

Telefon:

E-mail:

Web:

 

Prijave - sa pratećom dokumentacijom predati u zapakovanoj koverti na kojoj treba napisati:

Prijava na Javni poziv za finansiranje za marginalizovane grupe  Grada Tuzle

Na poleđini koverte napisati ime, prezime i mjesto stanovanja aplikanta/ce.

Koverte predati u Udruženje žena Romkinja “Bolja budućnost” grada Tuzla  od 14.10.2020 do 28.10.2020 godine svakim radnim danom 08-16:30 sati.

pogledano 417 puta
+387 35 298 001

Adresa

Hadži Hasan age Pašića bb
Hadži Hasan age Pašića bb
75000 Tuzla
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
Bosna i Hercegovina

Radno vrijeme

Ponedeljak - Petak
Ponedeljak - Petak
08:00 - 17:00
08:00 - 16:00
Vikend
Vikendom ne radimo